Font Size

Cpanel

poasyΑθήνα 8 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.:504/4/54

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Τροποποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων»

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 103/29.04.2013) ο Νόμος 4151/2013 "Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών".

  Με τις νέες διατάξεις επέρχονται μεταβολές σε αρκετά άρθρα του ΠΔ 169/2007 για όσους αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και ειδικότερα:

-Από την 01.06.2013 θα λαμβάνουν κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής τους, προκαταβολή σύνταξης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησης, προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις που είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέας τριών τέκνων και άνω ή τέκνου με αναπηρία, το ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 60% επί των προηγούμενων ποσών. Τα ποσά υπόκεινται σε κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη και φόρο εισοδήματος και απαλλάσσονται από κάθε άλλη κράτηση ή εισφορά. Η πράξη κανονισμού της σύνταξης θα εκδίδεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

-Ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

-Οι μετατασσόμενοι σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, μέχρι την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του βαθμού τους.

-Η σύνταξη των προσώπων των παραγράφων 4, 5 του άρθρου 5 και 31 του Π.Δ. 169/2007 (θυγατέρες & άγαμες άπορες αδελφές) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 € μηνιαίως.

-Όσοι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας εργάζονται ως μισθωτοί εκτός του δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχολούνται (δραστηριότητα υπακτέα στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ ή υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων απεικόνισης συναλλαγών) και δεν έχουν συμπληρώσει το 47ο έτος της ηλικίας τους, η σύνταξή τους αναστέλλεται, με εξαίρεση όσους εξ αυτών έχουν αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα και χωρίς υπαιτιότητά τους. Σε περίπτωση που έχουν υπερβεί το 47ο έτος της ηλικίας τους και αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους, χάνουν το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, προστιθεμένων 6 ημερομισθίων για κάθε προστατευόμενο τέκνο κ.α. Οι διατάξεις αυτές έχουν αναδρομική εφαρμογή από την 01.01.2013 και δεν έχουν εφαρμογή για όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος εν υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής, για όσους έχουν τέκνο ανίκανο για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67%, καθώς και για τους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει και δεν έχει υπερβεί το 24ο ή 22ο κατά περίπτωση έτος ηλικίας του.

-Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.

-Οι συντάξεις όσων έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία από 01.07.2011 και μετά αναπροσαρμόζονται από 01.08.2012 οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση σχετικής διοικητικής πράξης της Υπηρεσίας που αποχώρησε.

-Εξαιρούνται των μειώσεων του Ν. 4093/2012, οι αποδοχές των Αναπήρων Πολέμου Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας, καθώς και των υπηρετούντων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας της κατηγορίας μονίμου διαθεσιμότητας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, όπως επίσης και όσοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991.

  Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

ypografes-poasy

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα