«Αγώνας δρόμου» για να ενταχθούν και οι νεοεξερχόμενοι των παραγωγικών σχολών στο νέο καθεστώς μετοχικής σχέσης του ΜΤΣ

«Αγώνας δρόμου» για να ενταχθούν και οι νεοεξερχόμενοι των παραγωγικών σχολών στο νέο καθεστώς μετοχικής σχέσης του ΜΤΣ

poasy

     Αθήνα, 23 Μαΐου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 505/4/15α

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε στη Βουλή –βράδυ Δευτέρας- τροπολογία που άλλαζε το καθεστώς αναγνώρισης του χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ των νεοεξερχομένων από τις παραγωγικές σχολές αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,  εξαιρώντας της σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ομοσπονδία κινητοποιήθηκε άμεσα και ζήτησε να υπάρξει νομοθετική βελτίωση για να μην προκληθούν αδικίες και διαχωρισμοί.

Ειδικότερα, έγιναν πολύωρες παρεμβάσεις και προσωπικές επικοινωνίες του Προέδρου κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ με τους αρμόδιους Υπουργούς, Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ, αλλά και με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ, όσο και με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ κ. Δημήτριο ΧΑΤΣΙΚΑ. 

Αν και κατενόησαν το πρόβλημα, η αρχική τροπολογία Υπ. Αρ. 174/5, 20.5.2024,  ψηφίστηκε αργά χθες το βράδυ, διότι όπως επισημάνθηκε, έπρεπε να προηγηθεί έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης  και σχετική εισήγηση της ΓΔΟΥΕΣ.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επίσης, ζητήθηκε από την Ομοσπονδία να υποβάλλει την πρότασή της, πράγμα που έγινε σήμερα, ώστε τις επόμενες ημέρες να ενταχθεί υπό τη μορφή τροπολογίας σε άλλο νομοσχέδιο.

Όπως τόνισε χθες το βράδυ στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, στο εξής, οι νεοξερχόμενοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θα βλέπουν αυξημένες μηνιαίες αποδοχές διότι επιμηκύνεται η χρονική περίοδος καταβολής των κρατήσεων για την αναγνώριση της μετοχικής τους σχέσης. Οι εισφορές για τα χρόνια που είναι στις σχολές δεν θα καταβάλλονται τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Σε κάθε περίπτωση, αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων  όλου του αστυνομικού προσωπικού, επιδιώκοντας πάντα με προτάσεις και ουσιαστικό διάλογο, το καλύτερο αποτέλεσμα.

Πρόταση τροπολογίας:

Άρθρο 1

Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2913/2001

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2913/2001 (Α’ 102) διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι κρατήσεις, κατά την προηγούμενη παράγραφο, για την αναγνώριση πολιτικής ή στρατιωτικής υπηρεσίας, ενεργούνται ως εξής:α. Για όσους μετόχους υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ποσό ίσο με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του βαθμού, τον οποίο φέρει ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσο και ο αναγνωριζόμενος. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε άτοκες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας. Οι όροι και προϋποθέσεις της καταβολής αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Σ.β. Για εκείνους που καθίστανται μέτοχοι του Μ.Τ.Σ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού πρόσθετη μηνιαία κράτηση σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά το χρόνο καταβολής, λαμβανομένων αποδοχών και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Ειδικά, για τους εξερχόμενους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς από παραγωγικές στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και από παραγωγικές αστυνομικές σχολές, η πρόσθετη μηνιαία κράτηση για την αναγνώριση των ετών σπουδών τους ως χρόνο μετοχικής σχέσης γίνεται, αμέσως μετά την έξοδό τους από αυτές, σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη, κατά το χρόνο καταβολής της, νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί του αντίστοιχου εισαγωγικού Μισθολογικού Κλιμακίου κατάταξης Ανθυπολοχαγού (και αντίστοιχου) ή Λοχία (και αντίστοιχου), κατά περίπτωση, και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μετοχικής σχέσης έως τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου μετοχικής σχέσης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποστρατείας του αξιωματικού ή υπαξιωματικού (ή αντίστοιχου) και εφόσον δεν έχουν καταβληθεί το σύνολο των κρατήσεων, οι οποίες αφορούν στην αναγνώριση μετοχικής σχέσης των εξερχομένων από τις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και από παραγωγικές αστυνομικές σχολές με τα Ταμεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καταβάλλεται εφάπαξ το υπόλοιπο του συνόλου των αναλογουσών προβλεπόμενων κρατήσεων.». 

Άρθρο 2

Μεταβατική διάταξη

Για τους Υπαστυνόμους Β΄ και Αστυφύλακες, που έχουν εξέλθει από τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους οποίους έχει ήδη εκκινήσει η διενέργεια κρατήσεων για την αναγνώριση των ετών σπουδών τους ως χρόνου μετοχικής σχέσης, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πραγματοποιείται εκ νέου υπολογισμός. Το νέο ποσό της κράτησης θα ισούται με το γινόμενο που προκύπτει από το ισχύον υπέρ Μ.Τ.Σ. ποσοστό κράτησης επί του αντίστοιχου εισαγωγικού Μισθολογικού Κλιμακίου κατάταξης Ανθυπολοχαγού (και αντίστοιχου) ή Λοχία (και αντίστοιχου), κατά περίπτωση, από το οποίο αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη παρακρατηθεί για το Μ.Τ.Σ. και το οποίο δεν επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Η παρακράτηση του υπολειπόμενου ποσού για την αναγνώριση των ετών σπουδών ως χρόνου μετοχικής σχέσης υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μετοχικής σχέσης έως τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου μετοχικής σχέσης.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .