Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών - Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τις μονογονεϊκές οικογένειες

Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών - Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τις μονογονεϊκές οικογένειες

poasy

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 600/8/90

 

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

           2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

           3) Τον Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ

 

Θέμα: «Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών - Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τις μονογονεϊκές οικογένειες»

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Όταν η πολιτεία με νόμους προστατεύει τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα τέκνα αυτών, οι νόμοι που διέπουν την εσωτερική λειτουργία της αστυνομίας συνιστούν καθαρή διάκριση μεταξύ γονέων αστυνομικών αλλά και των τέκνων αυτών.

Συγκεκριμένα, στο εδάφιο ιστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ΠΔ 100/2003 αναφέρεται ότι «σε περίπτωση διάζευξης αστυνομικού και στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του, δύναται αυτός να αιτηθεί ετήσιας απόσπασης στον τόπο συμφερόντων του».

Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε αποκλειστικά και μόνο για το γενικό συµφέρον του ανηλίκου τέκνου ήτοι σωµατικό, υλικό, πνευµατικό, ψυχικό και ηθικό, συμφέρον που προστατεύει ακόμη και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που αστυνομικός έχει αποκτήσει τέκνο εκτός γάμου και εν συνεχεία επήλθε χωρισμός πριν την τέλεση αυτού; Δεν πρέπει το τέκνο αυτό να έχει τα ίδια δικαιώματα;

Για την Ελληνική Αστυνομία δυστυχώς όχι.

Το παιδί αυτό δεν έχει τα ίδια συμφέροντα και δικαιώματα με το παιδί ενός γονέα αστυνομικού που ήταν παντρεμένος και χώρισε.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προσφάτως αρνήθηκε τo αίτημα της απόσπασης σε μονογονέα αστυνομικό έχοντα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, το οποίο απέκτησε εκτός γάμου, με την αιτιολογία ότι δεν είναι διαζευγμένος.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24.3.2010), ως γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται εκείνος που ανεξαρτήτως φύλου, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα, εξασφαλίζει την μόνιμη διαμονή, την επιμέλεια, την φροντίδα, την ανατροφή, την επίβλεψη, ενός ή περισσοτέρων ανήλικων & άγαμων τέκνων έως και την ενηλικίωσή τους 18 ετών, είτε έως την ηλικία των 24 ετών εφόσον είναι σπουδαστές δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με γνωμοδότησή του (205/2019) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, σύμφωνα με την οποία: Ο υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στο Δημόσιο, είναι διαζευγμένος γονέας και ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα.

Άρα ως μονογονέας ορίζεται αυτός που εξασφαλίζει την μόνιμη διαμονή του/των τέκνων του, σε κάθε περίπτωση ο γονέας που δηλώνει το/τα τέκνα στην Φορολογική Δήλωση Εισοδήματός του, σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μερίδας).

Επομένως και εφόσον σκοπός της διάταξης είναι η προστασία τέκνου μονογονεϊκής  οικογένειας, η εν λόγω διάταξη πρέπει να τύχει εφαρμογής και στην προκειμένη περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι του γάμου.

Προκειμένου να αρθεί όμως κάθε αμφισβήτηση προτείνουμε την άμεση τροποποίηση του ανωτέρω εδαφίου το οποίο δημιουργεί σαφέστατη διάκριση μεταξύ των γονέων αστυνομικών που μεγαλώνουν μόνοι τους ένα ή περισσότερα τέκνα, προκειμένου αυτά να τύχουν της ανάλογης προστασίας από την πολιτεία, ως εξής:

"Σε περίπτωση μονογονέα αστυνομικού,  ο οποίος έχει υπό την επιμέλεια του ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα".

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .